Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

(1) De volgende algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van HG Baunach GmbH & Co. KG (Baunach). Afwijkingen van deze

De AV zijn slechts bindend voor Baunach indien dit schriftelijk door Baunach is bevestigd. Bij buitenlandse transacties zijn naast deze AV de interpretatieregels van INCO-TERMS van toepassing in de versie die geldt op het moment van het sluiten van het contract.

§2 Sluiting van een overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst

(1) In geval van sluiting van het contract wordt het contract gesloten met de

HG Baunach GmbH & Co. KG, AG Mönchengladbach HRA 4731
Beherend vennoot: HG Baunach GmbH, AG Mönchengladbach HRB 9037
BTW-ID: DE 211 973 338
Algemeen directeur: Hans-Georg Baunach

materialiseren.

(2) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend contractueel aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen te bestellen. Door de bestelling van de gewenste goederen legt de klant een bindende intentieverklaring af om een koopovereenkomst te sluiten.

(3) De bestelling wordt schriftelijk aanvaard door toezending van een orderbevestiging. Alleen de in de orderbevestiging opgenomen goederen en diensten zijn juridisch bindende orders. Na het vruchteloos verstrijken van een termijn van 5 werkdagen wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

(4) Onze aanbiedingen zijn niet gericht op consumenten in de zin van § 13 BGB. Wij leveren uitsluitend aan ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of bijzondere publiekrechtelijke fondsen.

(5) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels:

De klant legt een bindende intentieverklaring af door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze internetwinkel.

Vóór de bindende indiening van de bestelling kan de klant in een overzicht zijn gegevens controleren en zo nodig corrigeren. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk via een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit houdt geen aanvaarding van het aanbod in. De aanvaarding van de bestelling geschiedt door toezending van een orderbevestiging.

Berekeningen, foto's, tekeningen, schetsen en schakelschema's alsmede andere offertedocumenten die de opdrachtgever vóór het sluiten van de overeenkomst van Baunach heeft ontvangen, blijven tot het sluiten van de overeenkomst eigendom van Baunach en dienen - voor zover geen overeenkomst tot stand komt - op verzoek aan Baunach te worden teruggegeven.

Alle door Baunach verstrekte offertedocumenten vallen onder het auteursrecht van Baunach. Elke reproductie of bekendmaking aan derden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Baunach.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen luiden in de valuta van de euro en zijn exclusief de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde.

(2) De klant heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, automatische incasso of andere dienstverleners die in de online shop worden weergegeven, zoals Paypal. Daarnaast kunnen individuele betalingsovereenkomsten gelden die hiervan afwijken.

(3) Indien de klant voor vooruitbetaling heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij wij in de productomschrijving duidelijk anders hebben vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen doorgaans binnen 4 werkdagen gereed voor verzending.

(2) Indien de klant heeft gekozen voor vooruitbetaling, worden de goederen niet vervaardigd of verzonden vóór ontvangst van de betaling. In dit geval zijn de artikelen dus binnen maximaal 4 werkdagen na ontvangst van de betaling klaar voor verzending.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

§6 Intrekkingsverordening

Aangezien wij ons aanbod uitsluitend richten tot ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Als u ontevreden bent over onze goederen en diensten, neem dan contact met ons op - we zullen zeker een oplossing vinden.

§7 Klantenservice

Onze klantenservice staat op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur voor u klaar onder
Telefoon: 02433 970-210
Fax: 02433 970-219
e-mail: info@baunach.net
beschikbaar.

§ 8 Plaats van uitvoering en bevoegdheid

(1) De plaats van uitvoering voor alle uit de contractuele betrekkingen voortvloeiende rechten en verplichtingen is voor beide partijen Hückelhoven.

(2) Voor zover wettelijk toegestaan, is de bevoegde rechtbank Erkelenz in Duitsland.

§9 Auteursrecht van afbeeldingen, bestanden en teksten op de website en online shop van HG Baunach GmbH & Co. KG

Alle weergegeven inhoud van derden is eigendom van de respectieve bedrijven en valt onder het auteursrecht van de respectieve licentiegevers. Alle op deze pagina's gepresenteerde inhoud en programmeringsroutines, die onze eigen ontwikkelingen zijn of door ons zijn opgesteld, mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt. Het opslaan, downloaden, kopiëren, printen of dupliceren, publiceren of doorgeven aan derden van inhoud en programmeerroutines is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baunach.

§10 Gedeeltelijke ondoeltreffendheid

De bovenstaande bepalingen blijven onverminderd van kracht, zelfs indien afzonderlijke bepalingen juridisch ongeldig zijn. Ondoeltreffende bepalingen worden vervangen door doeltreffende bepalingen waarvan het economisch succes zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de ondoeltreffende bepalingen.

Status van de AV mei 2018
Baunach