Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

(1) De volgende algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van HG Baunach GmbH & Co. KG (Baunach). Afwijkingen van deze

De AV zijn slechts bindend voor Baunach indien dit schriftelijk door Baunach is bevestigd. Bij buitenlandse transacties zijn naast deze AV de interpretatieregels van INCO-TERMS van toepassing in de versie die geldt op het moment van het sluiten van het contract.

§2 Sluiting van een overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst

(1) In geval van sluiting van het contract wordt het contract gesloten met de

HG Baunach GmbH & Co. KG, AG Mönchengladbach HRA 4731
Beherend vennoot: HG Baunach GmbH, AG Mönchengladbach HRB 9037
BTW-ID: DE 211 973 338
Algemeen directeur: Hans-Georg Baunach

materialiseren.

(2) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend contractueel aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen te bestellen. Door de bestelling van de gewenste goederen legt de klant een bindende intentieverklaring af om een koopovereenkomst te sluiten.

(3) De bestelling wordt schriftelijk aanvaard door toezending van een orderbevestiging. Alleen de in de orderbevestiging opgenomen goederen en diensten zijn juridisch bindende orders. Na het vruchteloos verstrijken van een termijn van 5 werkdagen wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

(4) Onze aanbiedingen zijn niet gericht op consumenten in de zin van § 13 BGB. Wij leveren uitsluitend aan ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of bijzondere publiekrechtelijke fondsen.

(5) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels:

De klant legt een bindende intentieverklaring af door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze internetwinkel.

Vóór de bindende indiening van de bestelling kan de klant in een overzicht zijn gegevens controleren en zo nodig corrigeren. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk via een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit houdt geen aanvaarding van het aanbod in. De aanvaarding van de bestelling geschiedt door toezending van een orderbevestiging.

Berekeningen, foto's, tekeningen, schetsen en schakelschema's alsmede andere offertedocumenten die de opdrachtgever vóór het sluiten van de overeenkomst van Baunach heeft ontvangen, blijven tot het sluiten van de overeenkomst eigendom van Baunach en dienen - voor zover geen overeenkomst tot stand komt - op verzoek aan Baunach te worden teruggegeven.

Alle door Baunach verstrekte offertedocumenten vallen onder het auteursrecht van Baunach. Elke reproductie of bekendmaking aan derden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Baunach.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen luiden in de valuta van de euro en zijn exclusief de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde.

(2) De klant heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, automatische incasso of andere dienstverleners die in de online shop worden weergegeven, zoals Paypal. Daarnaast kunnen individuele betalingsovereenkomsten gelden die hiervan afwijken.

(3) Indien de klant voor vooruitbetaling heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij wij in de productomschrijving duidelijk anders hebben vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen doorgaans binnen 4 werkdagen gereed voor verzending.

(2) Indien de klant heeft gekozen voor vooruitbetaling, worden de goederen niet vervaardigd of verzonden vóór ontvangst van de betaling. In dit geval zijn de artikelen dus binnen maximaal 4 werkdagen na ontvangst van de betaling klaar voor verzending.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

§6 Intrekkingsverordening

Aangezien wij ons aanbod uitsluitend richten tot ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Als u ontevreden bent over onze goederen en diensten, neem dan contact met ons op - we zullen zeker een oplossing vinden.

§7 Klantenservice

Onze klantenservice staat op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur voor u klaar onder
Telefoon: 02433 970-210
Fax: 02433 970-219
e-mail: info@baunach.net
beschikbaar.

§ 8 Plaats van uitvoering en bevoegdheid

(1) De plaats van uitvoering voor alle uit de contractuele betrekkingen voortvloeiende rechten en verplichtingen is voor beide partijen Hückelhoven.

(2) Voor zover wettelijk toegestaan, is de bevoegde rechtbank Erkelenz in Duitsland.

§9 Auteursrecht van afbeeldingen, bestanden en teksten op de website en online shop van HG Baunach GmbH & Co. KG

Alle weergegeven inhoud van derden is eigendom van de respectieve bedrijven en valt onder het auteursrecht van de respectieve licentiegevers. Alle op deze pagina's gepresenteerde inhoud en programmeringsroutines, die onze eigen ontwikkelingen zijn of door ons zijn opgesteld, mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt. Het opslaan, downloaden, kopiëren, printen of dupliceren, publiceren of doorgeven aan derden van inhoud en programmeerroutines is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baunach.

§10 Gedeeltelijke ondoeltreffendheid

De bovenstaande bepalingen blijven onverminderd van kracht, zelfs indien afzonderlijke bepalingen juridisch ongeldig zijn. Ondoeltreffende bepalingen worden vervangen door doeltreffende bepalingen waarvan het economisch succes zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de ondoeltreffende bepalingen.

Status van de AV mei 2018

Privacybeleid

Verantwoordelijke instantie:

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) is

HG Baunach GmbH & Co. KG
AG Mönchengladbach HRA 4731
Algemene partner: HG Baunach GmbH
AG Mönchengladbach HRB 9037
Algemeen directeur: Hans-Georg Baunach

Rijnstraat 7
Huis 2.5 in de GSZH
D-41836 Hückelhoven
Tel.: +49 (0)2433 / 970-210
Fax: +49 (0)2433 / 970-219

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door HG Baunach GmbH & Co. KG in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming in haar geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar per brief aan de volgende contactgegevens richten:

HG Baunach GmbH & Co. KG
Rijnstraat 7
Huis 2.5 in de GSZH
D-41836 Hückelhoven

Functionaris voor gegevensbescherming:

De verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming is onze operationeel directeur, de heer Peter Patrick Nolte.

Verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen, gebruiken en bewaren wij uw persoonsgegevens. Volgens artikel 3, lid 1, van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) zijn persoonsgegevens individuele informatie over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene).

Gegevensbescherming

Als exploitant van deze pagina's nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Daarbij houden wij ons aan de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming, de wet op de telemedia en andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Alle klantgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de telemedia (TMG).

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar:

HG Baunach GmbH & Co. KG
Rijnstraat 7
Huis 2.5 in de GSZH
D-41836 Hückelhoven
Tel.: +49 (0)2433 / 970-210
Fax: +49 (0)2433 / 970-219

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browser type/ browser versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij concrete aanwijzingen van illegaal gebruik vernemen.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Projectgegevens

Als u ons via het registratieformulier van het systeem of in de gespecialiseerde partnerzone een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contact- en projectgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

Wij gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom aan rapidmail GmbH doorgegeven. Daarbij is het rapidmail GmbH verboden uw gegevens voor andere doeleinden dan het verzenden van de nieuwsbrief te gebruiken. Het is rapidmail GmbH niet toegestaan uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde nieuwsbrief software provider, die zorgvuldig geselecteerd is volgens de eisen van de DSGVO en de BDSG.

U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrief of door ons een bericht te sturen. De contactgegevens hiervoor vindt u in ons impressum.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Privacybeleid voor het gebruik van Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc ("Google"). De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geanalyseerd. De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics Remarketing

Onze pagina's maken gebruik van retargetingtechnologieën van Google. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze websites te benaderen met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame. De reclame wordt weergegeven aan de hand van een op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruik en surfgedrag. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Daartoe wordt een cookie opgeslagen om geanonimiseerde gegevens over de interesses van de gebruikers te verzamelen en zo de reclame individueel aan deze informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor retargeting door de op interesses gebaseerde reclame van Google hier uit te schakelen:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Nadere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onlinewinkels, handelaren en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract; bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van de betalingen. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Informatie, verwijdering, blokkering

U heeft te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

Status van het privacybeleid mei 2019

Registrierung als Fachpartner

U bent een SHK-professional (bijv. gespecialiseerde planner, gespecialiseerde handelaar, gespecialiseerde groothandelaar of energieadviseur). Registreer dan nu en krijg gratis toegang tot:

  • Hydraulische planvinder
  • Download handelspartnergebied
  • Persoonlijk projectbeheer

Bitte geben Sie ihre persönliche dienstliche eMail-Adresse an (=Benutzername)

Mind. 5 Zeichen. Keiner unserer Mitarbeiter wird Sie jemals um Ihr Passwort bitten.

Ja, ich habe die AGB gelesen und stimme diesen zu *

Ja, ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und stimme diesen zu *

* Pflichtfeld
** Falls Sie aus einem EU-Mitgliedsland stammen, ist die Eingabe der USt. IdNr. ein Pflichtfeld.

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne!

Baunach